Polityka prywatności

SZYBKI KONTAKT
Phone WM Hotel System Kraków +48 12 614 48 00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest WM Hotel System sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie al. 29 Listopada 189, 31-241 Kraków, tel. 12 614 48 00, e-mail: recepcja@wmhs.krakow.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: wykonania umowy najmu oraz usług gastronomicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); w celu marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jego organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);
b) dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierającym Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
c) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym z profilowania.
Administrator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić powierzającego dane o każdym nieupoważnionym dostępie do jego danych osobowych.
Administrator ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działania i zaniechania.

Administrator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr, 100, poz. 1024):
1) Prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych,
2) Znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,
3) Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie za który odpowiada.